זכויות יוצרים כל הזכויות שמורות להסתדרות הכללית החדשה.

אין לראות בכתוב או מוצג באתר האינטרנט "האגף להתאגדות עובדים" לעיל יעוץ משפטי ו/או להסתמך עליו ככזה בשום מקרה.

הנך רשאי להשתמש בתכנים באתר האגף להתאגדות עובדים בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בתכנים באתר בכל באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת של ההסתדרות הכללית החדשה, מראש ובכתב בכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן):

• הנך רשאי להשתמש באתר האגף להתאגדות למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.

• אין להציג תכנים מאתר האגף להתאגדות בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

• אין לקשר לאתר האגף להתאגדות מכל אתר המכיל תכנים פורנוגרפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

• ההסתדרות הכללית החדשה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך.

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר האגף להתאגדות הינן של ההסתדרות הכללית החדשה אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

האגף להתאגודת עובדים, ההסתדרות הכללית החדשה, 2014